PRIMARIA COMUNEI SCINTEIA

Judetul Iasi

EVENIMENTE

                                                                                                         
                                    Nr. 4.969/11.10.2007


                       A N U N T 
    Avand in vedere:
    -prevederile H.G. nr. 1209/14.10.2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
    -prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata:
    Primaria comunei Scinteia, judetul Iasi, organizeaza in perioada 27 – 28 decembrie 2007, concursul  pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant in cadrul compartimentului juridic.
    Concursul consta in trei etape:
-selectarea dosarelor de inscriere;
-proba scrisa;
-interviu.
Conditii de desfasurare a concursului:
-selectarea dosarelor de inscriere - va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor ;
-proba scrisa -va avea loc in ziua de joi 27 decembrie, ora 10,00, la Primaria comunei Scinteia;
-interviul -se va desfasura in ziua de vineri 28 decembrie, ora 12,00, la Primaria comunei Scinteia;
    Conditii de participare la concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de  consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant,  sunt prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
    Conditiile specifice pentru ocuparea functiei de executie de  consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant sunt:
- studii superioare de lunga durata in stiinte juridice, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- absolvent studii superioare ;
- cunostinte de operare P.C. - nivel mediu.
Dosarele de concurs vor contine in mod obligatoriu:
1.    copia actului de identitate ;
2.    formularul de inscriere la concurs (pus la dispozitie de secretariatul comisiei de concurs) ;
3.    copii de pe diplomele de studii, si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari ;
4.    copie dupa carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitate ;
5.    cazier judiciar ;
6.    adeverinta medicala, care sa ateste satrea de sanatate corespunzatoare ;
7.    copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca ;
8.    declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
9.    curriculum vitae
    Copiile de pe actele depuse la dosar vor fi legalizate sau insotite de documentele in original.
    Dosarele vor fi depuse in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la Secretariatul comisiei de concurs, respectiv Primaria comunei Scinteia, judetul Iasi, Biroul SECRETARULUI, telefon 0232/229399.

PRIMAR,
Fanica SACALEANU

.....................................................................................................

.....................................................................................................

                                                                                                         
                                                                        Nr. 4.970/11.10.2007

                                    BIBLIOGRAFIE

    Pentru sustinerea concursului privind ocuparea functiei publice de executie de  consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul compartimentului juridic.
1)-Legea nr. 53/2003 a Codului muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
        -M.Of. nr. 72/05.02.2003,         -modificata si completata
2)-Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
        -M.Of. nr. 123/20.02.2007,     -modificata si completata
3)-Legea nr. 554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
        -M.Of. nr. 1154/07.12.2004,     -modificata si completata
4)-Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
        -M.Of. nr. 448/24.11.1998,     -modificata si completata
5)-Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicata,
-M.Of. nr. 1/05.01.1998,         -modificata si completata
6)-Legea nr. 1/11.01.2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997,
-M.Of. nr. 8/12.01.2000,         -modificata si completata
7)-Legea nr. 169/27.10.1997, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
-M.Of. nr. 299/04.11.1997,     -modificata si completata
8)-Legea nr. 247/19.07.2005, privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,
-M.Of. nr. 653/22.07.2005,     -modificata si completata
9)-H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor,
-M.Of. nr. 732/11.08.2005,     -modificata si completata
    10)-H.G. nr. 1.209/14.10.2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,
        -M.Of. nr. 757/28.10.2003
11)-Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata,
        -M.Of. nr. 365/29.05.2007,     -modificata si completata
12)-Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
        -M.Of. nr. 525/02.08.2007
13)-Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenta descizionala in administratia publica,
        -M.Of. nr. 70/03.02.2003
14)-Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informatiile de interes public,
        -M.Of. nr. 663/23.10.2001,     -modificata si completata
15)-Legea nr. 16/02.04.1996 –Legea Arhivelor Nationale.
        -M.Of. nr. 71/09.04.1996,         -modificata si completata

    NOTA: Candidatii vor avea în vedere si modificarile sau actualizarile la zi a actelor normative.
Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0232/229399  sau la sediul primariei Scinteia, persoana de contact Ilasoaia Florin, secretarul comunei.


PRIMAR,
Fanica SACALEANU

..................................................................................................

.................................................................................................

                                                              Nr. 4.970/11.10.2007


                                    BIBLIOGRAFIE

    Pentru sustinerea concursului privind ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa a III-a, gradul profesional asistent in cadrul compartimentului pentru Evidenta Persoanelor si Stare Civila.

1)-Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
2)-Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicata, actualizata,
3)-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata,
4)-Legea nr. 52/2003 privind transparenta descizionala în administratia publica,
5)-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, actualizata,
6)-Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996,
7)-Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice,
8)-Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume,
9)-Legea nr. 21/1991, a cetateniei romane, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
10)-Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international,
11)-Legea nr. 105/1996, privind evidenta populatiei si cartea de identitate,
12)-Legea nr. 16/1996, a Arhivelor Nationale, actualizata,
13)-Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

NOTA: Candidatii vor avea în vedere si modificarile sau actualizarile la zi a actelor normative.
    Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0232/229399  sau la sediul primariei Scînteia, persoana de contact Ilasoaia Florin, secretarul comunei.


PRIMAR,
Fanica SACALEANU         


Tabara de pictura 25.02.2013 Tabara de pictura Detalii
Diploma S.V.S.U. 24.06.2010 -24.07.2011 locul III - faza zonala. Detalii
Diploma S.V.S.U. 24.06.2010 -24.07.2011 locul II - faza judeteana. Detalii
COLEGIUL COSTACHE NEGRUZZI IASI, in Proiectul de Caritate Noua ne Pasa. 04.11.2009 -04.11.2010 Detalii
Tabel nominal cu cei 17 orfani din urma accidentului feroviar de la SCINTEIA din 14.08.200 21.08.2009 -21.08.2010 Detalii